top of page

Voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN

 

Definities

 

 1. Add Valore: Add Valore, gevestigd te Beverwijk onder KvK nr. 82110190.

 2. Klant: degene met wie Add Valore een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Add Valore en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Add Valore.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze algemene voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene en/of algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

 

Prijzen

 

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

 4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

Prijsindexering

 

 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.

 2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Add Valore gerechtigd in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Add Valore.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Add Valore zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Add Valore op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Add Valore, dan is hij nog steeds verplicht de volledige overeengekomen prijs aan Add Valore te betalen.

 

Opschortingsrecht

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze  overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Verrekening

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Add Valore te verrekenen met een vordering op Add Valore.

 

 

Garantie

 

Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, betreft het hier een overeenkomst met een dienstverlenend karakter, De overeenkomst bevat daarom voor Add Valore  enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Add Valore voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. Add Valore heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het  eventueel afgesproken voorschot door de klant.

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Add Valore tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Add Valore tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 6. Eventuele levering van bestanden vindt plaats in door Add Valore te kiezen uitwisselformaat. Mocht de klant een CSV-bestand, een Vector-image of een ander formaat nodig hebben dan door Add Valore geleverd, dan kan Add Valore extra kosten in rekening brengen.

 7. Klant zal 1 contactpersoon binnen zijn organisatie aanwijzen voor de uitvoering van de overeenkomst. De verantwoordelijkheid om intern voor alignement te zorgen ligt bij klant.

 8. Hoe dan ook zijn alle door Add Valore genoemde termijnen slechts indicatief en hebben de termijnen nooit als een fatale termijn te gelden.

 

Informatieverstrekking door de klant

 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de   overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Add Valore. Hieronder is expliciet ook de toegang tot de vereiste systemen, portalen et cetera begrepen.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Add Valore de betreffende bescheiden.

 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Add Valore redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 

 1. De overeenkomst tussen Add Valore en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde  tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend  verlengd tegen dezelfde voorwaarden, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 

Uitvoering van een dienst

 

 1. Add Valore zal zich inspannen om de dienstverlening naar beste kunnen uit te voeren.

 2. Indien Add Valore op enig moment voorziet dat zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet naar behoren kunnen worden nagekomen, dient Add Valore de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

Intellectueel eigendom

 

 1. Add Valore behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Add  Valore (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 

Geheimhouding

 

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Add Valore ontvangt geheim.

 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Add Valore waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan  vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Add  Valore schade kan berokkenen.

 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.

 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

 1. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

 

Boetebeding

 

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

 

is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

 

 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die  overtreding voortduurt.

 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Add Valore waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Vrijwaring

 

De klant vrijwaart Add Valore tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Add Valore  geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

 

 1. De klant dient een door Add Valore geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Add Valore daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand  na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen Add Valore uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Add Valore in staat is hierop adequaat te reageren.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Add Valore  gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Add Valore.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Add Valore ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als Add Valore een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de  volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Add Valore verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Add Valore

 

 1. Add Valore is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Add Valore aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Add Valore is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien Add Valore aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Add Valore vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

 

Recht op ontbinding

 

 1. Add Valore heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Add Valore kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen  nakomen.

 2. Mocht er onenigheid ontstaan of is klant of Add Valore niet meer tevreden over de samenwerking en/of de uitvoering van werkzaamheden, dan heeft Add Valore het recht de overeenkomst te ontbinden.

Overmacht

 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Add Valore in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Add Valore kan worden toegerekend in een van de wil van Add Valore onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Add Valore     kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Add Valore 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Add Valore er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. Add Valore is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 

 1. Add Valore is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Add Valore zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Een consument is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Add Valore.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, lid 2 BW.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Add Valore bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Add Valore is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

SPECIFIEKE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN HET BOUWEN VAN EEN WEBSITE

Website

 1. Indien de Klant tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. Add Valore behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.

 2. De Klant verplicht zich alle gegevens die Add Valore nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, tijdig ter hand te stellen van Add Valore en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de Klant binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt Add Valore haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.

 3. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door Klant aangeleverd wordt aan Add Valore is eigendom van Klant. De Klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Add Valore is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst, foto’s etc.) op zijn/haar website en Add Valore kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

 4. Add Valore behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde Website evenals voorbereidend materiaal. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de Klant de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening

 5. Add Valore is gerechtigd de website van Klant te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

 

Browser Compatibiliteit

 1.  Voor websites heeft Add Valore een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers (Firefox, Google etc). Edoch Add Valore is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers m.b.t. weergave en kleuren. Add Valore garandeert op generlei wijze dat het door Add Valore gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

Onderhoud Website

 1.  Onderhoudscontracten worden voor een periode van een of twee aar afgesloten waarna deze telkens stilzwijgend verlengd tegen dezelfde looptijdmet een opzegtermijn van 1 maanden.

 2.  Met Onderhoud van de website worden alle activiteiten (service & support) bedoeld zoals die zijn gespecificeerd in de initiële offerte alsook in eventuele aanvullende offertes waarmee de website is uitgebreid en/of verrijkt.

 

Eigendomsrecht

1. Het intellectueel eigendom (IP) van websites blijft te allen tijde en exclusief in handen van Add Valore. Add Valore verstrekt slechts het gebruiksrecht van Websites aan de Klant zolang deze telkens voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.

 

SPECIFIEKE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN (ONLINE) MARKETING

 

Betreffende Zoekmachine Marketing behoudt Add Valore zich de volgende rechten voor:

 1. Add Valore zal zich inspannen de opdracht uit naar beste kunnen uit te voeren. Hierbij wordt voor het product Zoekmachine Optimalisatie (SEO) gestreefd naar een goede kwalitatieve vermelding in de meest gebruikte Nederlandse (of anderszins overeengekomen) zoekmachines. Add Valore behoudt zich het recht voor om van een eerder afgegeven indicatie af te wijken indien er sprake is van moeilijk te positioneren woorden, spam van derden, niet indexeren door de zoekmachine(s), afwijzing of niet indexeren van de URL door de zoekmachine vanwege technische aspecten of specificaties van de website dan wel technische onvolkomenheden of het niet voldoen en/of opvolgen van de door klant verstrekte adviezen. Door of vanwege Add Valore verstrekte (statistische) gegevens (indicaties) zijn telkens slechts van indicatieve aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan deze gegevens kunnen door Klant geen rechten worden ontleend. Voor zowel de diensten Zoekmachine Optimalisatie(SEO) als Zoekmachine Adverteren (SEA) geldt derhalve een inspanningsverplichting en geen prestatieverplichting.

 2. Add Valore is niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derden partijen, hierbij speciaal refererend naar (partijen zoals) Google, Meta, TikTok of Pinterest.

 3. De door Add Valore aangeleverde rapportages zijn op basis van door klant aangeleverde gegevens. Klant kan aan deze rapportages geen rechten ontlenen.

Internetcommunicatie

Vragen na het lezen van de voorwaarden?

Laat je gegevens achter dan bespreken we wat we voor jou kunnen doen. We hebben getracht de voorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken, maar staan je graag te woord over hoe dit in de praktijk werkt.

Juridische overeenkomst bekijken

Voorwaarden op jouw site

Wil je ook goede voorwaarden op jouw site of voor jouw product/ dienst? Kijk dan naar onze juridische pakketten

Image by Usman Yousaf

Ben je niet tevreden of heb je een klacht?

Wij doen ons uiterste best om je goed van dienst te zijn en zullen er alles aan doen om je te helpen. Neem contact op en we maken het goed 

bottom of page